[tabs]
[tab title=”Programul de administrare a procedurii în ipoteza reorganizării judiciare”]

Acest capitol al ofertei noastre prezintă metodologia efectuării unei reorganizări eficiente şi rapide a societăţii. Scopul principal al planului de reorganizare coincide cu scopul Legii 85/2014, proclamat fără echivoc acoperirea pasivului debitorului în insolvenţă.

Principala modalitate de realizare a acestui scop, în concepţia modernă a legii este reorganizarea debitorului şi menţinerea societăţii în viaţa comercială, cu toate consecinţele sociale şi economice care decurg din aceasta. Astfel este relevată funcţia economică a procedurii instituite de Legea 85/2014, respectiv necesitatea salvării societăţii aflate în insolvenţă, prin reorganizare, inclusiv restructurare economică, şi numai în subsidiar, în condiţiile eşecului reorganizării sau lipsei de viabilitate a debitoarei, recurgerea la procedura falimentului pentru satisfacerea intereselor creditorilor.

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie, conform cu resursele existente şi cu cele care urmează a fi atrase, toate aceste strategii aplicate fiind menite să facă activitatea de bază a societăţii profitabilă.

Principiile care stau la baza întocmirii planului sunt:

 • Valorificarea activelor excedentare.

Se pot propune modalităţi de valorificare, concomitent cu forme de rambursare a creditului, cu păstrarea a maxim 10% din veniturile aferente valorificării în scopul creşterii capitalului circulant necesar desfăşurării activităţii de producţie. Acest lucru se va aplica doar în cazul în care imobilul vândut s-a realizat către un cumpărător identificat de către debitor.

 • Explorarea eficientă a contractelor prin rentabilizarea activităţii de exploatare.

Se poate propune un buget de venituri şi cheltuieli corelat cu capacităţile reale de redresare ale debitoarei. Astfel, se doreşte atingerea punctului de echilibru începând cu anul II al planului de reorganizare, susţinut atât prin creşterea veniturilor, cât şi printr-o eficienţă a costurilor.

Activitatea de producţie îşi va păstra continuitatea, cu personal redus, profitul rezultat urmând să acopere de asemenea creanţe înscrise la masa credală.

Pentru a putea înţelege şi aprecia perspectivele reale de redresare ale societăţii, trebuie pornit de la analiza financiară a situaţiei actuale, diagnosticul economic, activele societăţii, mijloacele financiare disponibile, precum şi aspecte legate de alte constrângeri interne şi externe la nivelul societăţii şi a pieţei.

[/tab]


[tab title=”Mecanismul reorganizării”]

Strategia de reorganizare porneşte de la capacitatea debitoarei de a se transforma într-o societate solvabilă, de la avantajele reorganizării faţă de o eventuală situaţie de faliment. Atuu-rile se referă la:

 • capacitatea de producţie, pe o nişă de piaţă în continuă căutare, afectată mai puţin de criza economică decât multe alte sectoare;
 • posibilitatea de a valorifica o mare parte din patrimoniul societăţii fără a afecta activitatea efectivă de producţie, reprezentând o sursă de rambursare pentru datoriile înscrise la masa credală.

[/tab]


[tab title=”Activitatea de producţie”]

Analiza şi prognoza producţiei porneşte de la:

 • capacitatea de producţie a debitoarei;
 • cererea şi oferta specifică pe piaţa produselor specifice, ofertele depuse, comenzile contractate, preţurile existente pe această piaţă;
 • necesitatea de autofinanţare a unei producţii în creştere.

[/tab]


[tab title=”Activitatea de valorificare a activelor”]

Tinând cont de activele din afara exploatării, activitatea de valorificare reprezintă soluţia de susţinere a capacităţii de plată pentru creanţele înscrise la masa credală şi cele din perioada de observaţie.

Activitatea de valorificare porneşte de la separarea activelor necesare activităţii curente de cele în afara exploatării.

[/tab]


[tab title=”Restructurarea operaţională, financiară şi corporativă a debitorului”]

Principalele măsuri au în vedere:

 1. păstrarea, în intregime de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către administratorul judiciar desemnat în condiţiile legii;

            Ţinând cont de specificul societăţii, de modul în care conducerea activităţii cunoaşte şi administrează situaţia, de cauzele ce au generat starea de insolvenţă, se doreşte păstrarea în intregime a conducerii activităţii de către actuala echipă de management-administrare, dreptul de a dispune de bunuri fiind sub supravecgherea administratorului judiciar. Această condiţie este deosebit de importantă pentru asigurarea succesului planului de reorganizare.

 1. obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă a acestora;
 2. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului;
 3. fuziunea debitorului, în condiţiile legii;
 4. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului;
 5. lichidarea parţială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului se face potrivit conditiilor Legii 85/2014;
 6. modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditotului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente, în condiţiile prevăzute de Legea 85/2014;
 7. prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, a penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;
 8. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii;
 9. conversia unor creanţe incerte în părţi sociale, preluând astfel controlul societăţii.

 

[/tab]

[/tabs]

[tabs]
[tab title=”Metodologie”]

 • majorarea capitalului debitorului cu creanţele creditorilor care să le dea acestora un drept de deţinere cel puţin egal cu nivelul recuperării în caz de faliment şi vânzarea ulterioară a participanţilor;
 • acceptarea unei majorări de capital făcută de un terţ astfel încât acesta să capete controlul asupra debitorului etc;
 • identificarea unor premise viabile în vederea elaborării unui plan de reorganizare;
 • continuarea relaţiilor comerciale exstente cu clienţii şi furnizorii;
 • obţinerea unor resurse financiare de la societăţi bancare disponibile să crediteze debitorul pe perioada planului de reorganizare;
 • disponibilitatea acţionarilor în finanţarea activităţii debitoarei;
 • identificarea altor surse financiare care să susţină activitatea debitoarei;
 • identificarea unor surse de autofinanţare (vânzarea unor imobile şi/sau mijloace fixe aflate în proprietatea debitorului care nu mai sunt necesare în vederea continuării activităţii de producţie, închirierea unor imobile în care în prezent nu se desfăşoară activitate de producţie);
 • stabilirea structurii organizatorice care să determine îndeplinirea obiectivelor planului de reorganizare;
 • modul nostru de abordare se bazează pe experienţa acumulată de firmele noastre în cei peste 10 ani de activitate ca practician în insolvenţă atât pe piaţa locală cât si la nivelul întregii tări.

Considerăm că această metodologie aduce două beneficii fundamentale:

 • repunerea în circuitul economic a activelor debitoarei în condiţii de eficienţă economică;
 • şi contribuţia la dezvoltarea practicii de insolvenţă în România.

[/tab]


[tab title=”Faza 1 – Desemnarea Administratorului Judiciar”]

În cazul în care societatea va fi desemnată ca practician în insolvenţă, cu atribuţiile prevăzute de Lege precum şi de cele stabilite specific de către judecătorul sindic, în special în ceea ce priveşte implicarea în administrarea debitorului pe perioada de observaţie, ne vom îngrijii să stabilim proceduri adecvate de lucru cu administratorul special şi cu echipa de conducere executivă a debitorului, cu Comitetul Creditorilor şi cu Adunarea Creditorilor, astfel încât comunicarea între participanţii la procedură să se facă în mod eficient şi transparent.

În acelaşi timp, juriştii din echipa noastră se vor ocupa de realizarea formalităţilor şi vor verifica dacă toate condiţiile prevăzute de lege-inclusiv înregistrarea menţiunii privind numirea administratorului judiciar la Registrul Comerţului- sunt îndeplinite în cel mai scurt timp astfel încât terţilor să le fie opozabilă prezenţa noastră în structurile de administrare ale debitorului.

[/tab]


[tab title=”Faza 2 – Preluarea mandatului”]

Aspecte preliminare

Obiectivul acestei faze constă în preluarea conducerii/supravegherii asupra activităţii debitoarei, în funcţie de prevederile legii şi dispoziţiile judecătorului sindic. Strategia utilizată este bazată pe recunoaşterea faptului că realizarea unei reorganizări judiciare eficiente este mult mai probabilă în cazul cooperării cu echipa de conducere a debitoarei.

În îndeplinirea mandatului încredinţat vom fi transparenţi în ceea ce priveşte prelucrarea pretenţiilor creditorilor cuprinse în cererile de admitere a creanţelor în tabelele de creanţe, justificând toate creanţele înscrise parţial sau care nu au fost înscrise în tabelele de creanţe. Această transparenţă constă în informarea creditorilor şi a judecătorului sindic asupra desfăşurării procedurii, în condiţiile legii, prin rapoartele de activitate elaborate şi depuse în condiţiile legii.

De la preluarea mandatului vom colabora cu conducerea debitoarei şi personalul cheie preocupându-ne, în acelaşi timp cu evaluarea calităţii echipei de conducere a debitorului, ştiut fiind faptul că motivul principal de ajungere în insolvenţă este managementul neadecvat.                În demersurile noastre vom avea însă în vedere şi faptul că de comunicarea cu personalul debitorului depinde succesul colectării informaţiilor necesare pentru buna desfăşurare a procedurii.

Imediat după numirea societăţii din cadrul Fazei 1 şi stabilirea modului de lucru cu echipa de conducere a debitoarei ne vom asigura de luarea tuturor măsurilor necesare pentru siguranţa personalului, a clădirilor, unităţilor de producţie, stocurilor şi a registrelor.

 

Vom verifica sau supraveghea măsurile luate pentru:

 • desfăşurarea numai acelor activităţi care nu sunt producătoare de pierderi;
 • limitarea accesului neautorizat în incinta debitoarei sau a scoaterii neautorizate de bunuri din aceasta;
 • securizarea lichidităţilor şi controlul asupra conturilor bancare ale debitoarei;
 • transmiterea de instrucţiuni către personalul aferent gestiunii şi pazei depozitelor privind primirea şi eliberarea bunurilor;
 • echipa noastră va vizita în întregime incinta debitoarei, imediat după desemnarea în calitate de administrator judiciar, pentru a stabili programul concret de administrare a activităţii la nivelul acestei faze.

 

Principalele activităţi care se vor desfăşura pentru realizarea primelor măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 sunt următoarele:

 • se vor notifica creditorii şi debitorii menţionaţi în documentele contabile ale debitoarei şi se vor începe tratative de recuperare a creanţelor debitoarei, în funcţie de stadiul procedurii;
 • se va întocmi şi înregistra la Tribunal, după caz, un tabel preliminar al creanţelor împotriva averii debitorului, iar după soluţionarea tuturor contestaţiilor se va înregistra la Tribunal tabelul definitiv;
 • se vor notifica furnizorii de utilităţi în raport cu care debitorul are poziţia de consumator captiv;
 • se vor menţine contractele existente, sau după caz, cu clienţii curenţi sau se vor încheia noi contracte;
 • se vor identifica faptic bunurile aflate în patrimoniul debitorului urmând a se efectua inventarierea acestora;
 • se va analiza posibilitatea reorganizării pe bază de Plan de reorganizare depus de persoanele îndreptăţite la aceasta, conform Legii nr. 85/2014.
 • Se va proceda de îndată la vânzarea bunurilor perisabile supuse deprecierii iminente sau care necesită cheltuieli de conservare şi pază şi sunt prevăzute a fi vândute.

[/tab]


[tab title=”Inventarul activelor”]

Vom iniţia imediat operaţiunea de inventariere a averii debitoarei cu scopul de a fi întocmite situaţii financiare având ca dată de referinţă, data deschiderii procedurii şi/sau data preluării administrării. Vom utiliza atât metodologia de inventariere reglementată de cadrul legislativ actual cât şi alte metode testate şi cunoscute de personalul nostru pentru:

 • Identificarea, localizarea şi listarea tuturor activelor imobilizate şi evaluarea lor la valoare justă atât în scenariul continuării activităţii cât şi în cel al valorificării la lichidare;
 • Identificarea, localizarea şi listarea tuturor activelor circulante (stocuri de materii prime, de produse finite şi creanţe) şi evaluarea lor la valoare justă atât în scenariul continuării activităţii;
 • Se vor analiza contractele în derulare şi impactul lor asupra poziţiei financiare a debitorului şi se va propune judecătorului sindic, în conformitate cu Legea 85/2014 , menţinerea sau rezilierea contractelor aflate în derulare, inclusiv a contractelor de muncă urmând să se justifice propunerile făcute. Se va acţiona în vederea executării contractelor menţinute;
 • Se vor inspecta toate activele aflate în patrimoniul debitoarei inclusiv cele aflate în afara amplasamentului principal şi activelor terţilor aflate în posesia debitoarei pentru care aceasta nu deţine un titlu de proprietate. Inventarul activelor va constitui baza de analiză a activelor prezentate mai sus.

[/tab]

[/tabs]