[accordion]
[toggle title=”Etapa 1: Confirmarea lichidatorului” state=”opened”]

Date fiind impactul semnificativ asupra întregii proceduri de faliment pe care îl au deciziile luate şi operaţiunile ce trebuie efectuate în prima etapă a acesteia, apreciem că pentru bunul mers al procedurii şi pentru evitarea unor blocaje ulterioare ale procesului următoarele operaţiuni trebuie efectuate exclusiv de către Lichidatorul numit definitiv de către creditori:

 • Inventarierea şi preluarea patrimoniului;
 • Întocmirea planului de oprire a activităţii;
 • Evaluarea activelor corporale
 • Evaluarea creanţelor
 • Realizarea strategiei de valorificare a patrimoniului corporal
 • Realizarea strategiei de valorificare a creanţelor

[/toggle]


[toggle title=”Etapa 2: Aprobarea strategiei de valorificare a activelor”]

În această etapă vom realiza în principal următoarele activităţi care vor fi completate în măsura compatibilităţii acestora cu cele descrise la procedura de reorganizare judiciară:

Managementul general al proiectului

În această etapă vom întreprinde de urgenţă măsurile ce se impun în vederea valorificării cu celeritate a bunurilor din averea debitoarei, astfel încât să asigurăm într-un termen cât mai scurt acoperirea creanţelor creditorilor. 

 Preluarea patrimoniului

Conform art.7 alin.1 din Legea nr.82/1991, coroborată cu prevederile OMF nr.1753/2004 pct. 3, lit. c), ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune, există obligaţia legală de a efectua o inventariere a patrimoniului preluat de către noul administrator/lichidator.

Operaţiunea de inventariere şi preluare a patrimoniului impune un volum  semnificativ de timp, dată fiind complexitatea acestui proiect, apreciem că ea nu poate fi efectuată decât de Lichidatorul confirmat definitiv de către creditori.

Efectuarea inventarierii patrimoniului şi a preluării acestuia de către lichidatorul numit provizoriu poate cauza complicaţii şi blocaje în derularea procesului de faliment, dată fiind perioada îndelungată de timp necesară pentru realizarea acestor operaţiuni.

În condiţiile în care lichidatorul nu va prelua patrimoniul decât după data confirmării acestuia, se vor asigura şi implementa măsurile specifice de conservare a activelor aflate în patrimoniul debitoarei.

Analiza contractelor în derulare

Analiza efectuată asupra contractelor în derulare are drept scop obţinerea unei serii de informţii dintre care cele mai importante sunt:

 • Cunoaşterea performanţelor înregistrate în îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
 • Identificarea costurilor operaţionale legate de executarea acestor contracte;
 • Identificarea contractelor integral sau substanţial executate;
 • Estimarea costurilor de oprire a activităţii aferente contractelor parţial executate.

Rezultatele acestei analize precum şi măsurile concrete pentru menţinerea/ denunţarea acestora vor fi aduse la cunoştinţa Comitetului creditorilor de către lichidator.

Activitatea financiar contabilă

În ceea ce priveşte activitatea financiar contabilă vom proceda la asigurarea gestiunii activităţii financiar contabile în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

 Administrarea personalului

O componentă de bază a analizei efectuate asupra activităţii o constituie şi evaluarea personalului necesar desfăşurării procedurii de faliment, iar în cazul opririi activităţii, luarea măsurii desfacerii contractelor individuale de muncă în condiţiile legii insolvenţei.

Întocmirea tabelului definitiv consolidat

Calendarul acestei etape va fi stabilit în funcţie de termenele ce vor fi fixate de Judecătorul Sindic conform prevederilor legale şi de stadiul procedurii de la momentul preluării mandatului de lichidator.

Analiza actelor din perioada suspectă

Calendarul acestei etape va fi stabilit în strânsă corelaţie cu termenele de prescripţie prevăzute de teza finală din Legea nr.85/2014 şi cuprinde identificarea operaţiunilor relevante şi analiza acestora în vederea formulării unor acţiuni în anulare.

  Administrarea patrimoniului corporal

Această etapă se referă la evaluarea activelor corporale şi necorporale, întocmirea memorandumului de prezentare şi a strategiei de expunere pe piaţă şi valorificarea urmată de supunerea spre aprobarea creditorilor a metodei de vânzare în condiţiile legii.

Administrarea creanţelor deţinute de debitoare

 Această etapă se referă la urmărirea încasării creanţelor curente, evaluarea celorlaltor creanţe, întocmirea unui memorandum de prezentare şi a unei strategii de valorificare a creanţelor precum şi a supunerii spre aprobarea creditorilor a acesteia în condiţiile legii.

Prin urmare, vom proceda la analiza creanţelor existente în evidenţele debitoarei din punct de vedere economic şi juridic în vederea identificării soluţiilor optime de recuperare rapidă şi integrală a acestora. În identificarea acestor soluţii, principalele elemente care vor fi luate în considerare sunt următoarele:

 • Factorul timp, pentru a se reduce cât mai mult posibil cheltuielile aferente valorificării acestor creanţe;
 • Graficele de eşalonare stabilite prin acord scris între părţi, dacă este cazul;
 • Tipul creanţelor deţinute de debitoare şi posibilitatea integrării acestora în cadrul unui pachet de creanţe care să fie valorificat.

Activităţile aferente conservării şi predării arhivei

Conform Legii nr. 85/2014, coroborat cu Legea nr. 16/1996, lichidatorul va lua măsuri de arhivare a documentelor cu valoare arhivistică, contabile şi de personal, respectiv gruparea pe unităţi arhivistice, păstrarea şi inventarierea pe perioada procedurii şi efectuarea demersurilor necesare în vederea predării documentelor către Arhivele Naţionale sau către societăţi de arhivare.

[/toggle]


[toggle title=”Etapa 3: Valorificarea activelor şi distribuirea sumelor”]

În cadrul procedurii falimentului, principalele activităţi care se vor desfăşura pentru realizarea lichidării în conformitate cu Legea 85/2014 sunt următoarele:

 • Se vor identifica faptic bunurile aflate în patrimoniul debitorului urmând a se efectua inventarierea acestora;
 • Se va proceda de îndată la vânzarea bunurilor perisabile supuse deprecierii iminente sau care necesită cheltuieli de conservare şi pază;
 • Se vor lichida bunurile din averea debitorului cât mai avantajos şi cât mai repede.

Activele pot fi expuse la vânzare în publicaţii locale, naţionale şi internaţionale, precum şi în publicaţii comerciale specializate, dar şi pe site-ul societăţii. Vom completa această campanie de publicitate şi pe mediile de informare electronice prin intermediul site-urilor specializate.

Beneficiile vânzării activelor în bloc sau ale vânzării acestora individual vor fi evaluate la momentul valorificării activelor şi vor fundamenta propunerea privind metoda de vânzare ce va fi prezentată în Comitetul creditorilor şi supusă spre aprobare Adunării creditorilor.

În ceea ce priveşte valorificarea activelor, metodologia vânzării activelor va fi aleasă în funcţie de tipul acestora, de gradul de depreciere precum şi în funcţie de constrângerile temporale.

Experienţa societăţii dobândită în procedura falimentului în dosare similare a dovedit că o vânzare în bloc a activelor debitoarei poate fi efectuată mult mai rapid cu rezultate semnificative, conducând la un grad mai mare de acoperire a masei credale.

Metodele principale de valorificare a activelor conform Legii nr. 85/2014 sunt vânzarea prin licitaţie publică, prin negociere directă sau o combinaţie a celor două.

Vânzarea se va face cu respectarea termenelor şi a procedurii prevăzută de Legea 85-2014, tinând cont de aprobarea primită de la creditori asupra strategiei propuse de către lichidatorul judiciar.

În vederea luării unei decizii privind metoda de lichidare vom lua în considerare următoarele aspecte:

 • Necesitatea testării pieţei;
 • Necesitatea de a vinde la preţul cel mai bun care poate fi obţinut în mod rezonabil;
 • Necesitatea de a oferi părţilor interesate condiţii adecvate de a investiga activele;
 • Oportunitatea vânzării rapide a activelor, mai ales în cazul în care valoarea acestora este în scădere.

În conformitate cu strategia noastră de transparenţă absolută şi cu prevederile Legii 85/2014 vom prezenta periodic Comitetului Creditorilor şi Judecătorului-Sindic măsurile pe care le vom lua.

[/toggle]


[toggle title=”Etapa 4: Distribuirea sumelor către creditori”]

 • Se va întocmi şi se va prezenta judecătorului sindic şi creditorilor raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe şi planul de distribuire între creditori.
 • În situaţia în care vânzarea bunurilor se face etapizat, se vor întocmi planuri de distribuire parţială între creditori.

[/toggle]


[toggle title=”Etapa 5: Închiderea procedurii”]

  Calendarul acestei etape va fi stabilit ulterior în funcţie de strategia de valorificare a activelor aprobată de creditori şi apreciem că va fi parcurs în două etape:

 1. O primă etapă se referă la prezentarea într-un raport a unui set de propuneri de realizare a închiderii procedurii.

Aceste propuneri se referă la:

 • Gestiunea arhivei aferente activităţii de lichidare.
 • Modul de întocmire a situaţiilor financiare finale.
 • Orice alte decizii necesare realizării închiderii procedurii de faliment.

Parcurgerea acestei etape preliminare închiderii procedurii falimentului o considerăm necesară pentru preîntâmpinarea dificultăţilor inerente la închiderea procedurilor de insolvenţă.

 1. O a doua etapă se referă la prezentarea Raportului final de activitate şi a Situaţiilor financiare finale.
 • Raportul final de activitate trebuie să cuprindă în principal o prezentare succintă a întregii activităţi de lichidare.
 • Raportul final va conţine următoarele secţiuni:
 • activitatea lichidatorului în procedura de faliment.
 • încasări şi plăţi.
 • acoperirea masei pasive.

        

[/toggle]
[/accordion]