[tabs]
[tab title=”Analiza Societăţii debitoare”]

Analiza detaliată a Societăţii debitoare-menită să susţină deciziile creditorilor / judecătorului sindic cu privire la alegerea soluţiei care urmează a fi implementată pentru recuperarea creanţelor, dintre cele două variante puse la dispoziţie de Lege, respectiv reorganizare sau faliment.

Informaţiile culese cu această ocazie vor fi utilizate şi pentru fundamentarea metodei de reorganizare, după caz, de valorificare a activelor ce urmează a fi propusă.

 

Analiza va avea ca date de intrare informaţiile cuprinse în documentele de mai jos:

 • Bilanţuri pe ultimii trei ani;
 • Lista mijloacelor fixe; rapoarte de evaluare recente;
 • Situaţia juridică a imobilelor;
 • Datoria la bugetul de stat şi al asigurărilor sociale;
 • Contractele de închiriere;
 • Contractele de credit, garanţiile aferente acestora şi situaţia plăţilor;
 • Lista creditorilor;
 • Lista debitorilor;
 • Situaţia stocurilor;
 • Competitorii importanţi/clienţi/comenzi;
 • Oferte recente de privatizare/achiziţionare active;
 • Litigii (pârât/reclamant).

 

Această listă nu este limitativă ea putând fi extinsă sau restrânsă în funcţie de specificul societăţii. În afara studierii documentelor şi registrelor societăţii, se au în vedere şi următoarele activităţi:

[/tab]
[tab title=”Analiza activelor de natura proprietăţilor imobiliare“]

Se va analiza dreptul de proprietate sau după caz dreptul de folosinţă al societăţii asupra imobilelor pe care aceasta le ocupă. După caz, în scopul valorificării proprietăţilor imobiliare se va apela şi la reţeaua activelor supuse vânzării pe piaţa internă şi internaţională. Ca parte a procesului de planificare, se vor formula scenariile posibile în ceea ce priveşte cea mai bună metodă de vânzare care va fi de vânzare care va fi supusă spre aprobare creditorilor în condiţiile legii.

Informaţiile de bază privind activele scoase la vânzare vor fi incluse într-un memorandum de prezentare care va fi distribuit părţilor care îşi exprimă interesul faţă de întreaga debitoare sau active ale acesteia puse în vânzare.

[/tab]
[tab title=”Analiza activelor de natura utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor”]

Analiza acestor active va fi efectuată de experţii evaluatori independenţi sau proprii şi de către reprezentanţii societăţii noastre care vor estima valoarea acestora şi respectiv vor propune metoda de vânzare cea mai avantajoasă din punct de vedere al valorii de realizare şi duratei de încasare a sumelor aferente.

 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, vor fi efectuate următoarele activităţi:

 • inspecţii pe teren pentru a determina producătorul, starea, vechimea, nivelul de întreţinere, localizarea şi utilizarea curentă;
 • analizarea echipamentelor din punct de vedere al performanţelor tehnologice în comparaţie cu echipamentele similare aflate în producţie:
 • comparaţii cu tranzacţii de echipamente comparabile de pe piaţa externă ajustate la calitatea, întreţinerea şi condiţiile echipamentului existent.

Rezultatele analizei vor fi incluse în planul de reorganizare sau în strategia de lichidare împreună cu opţiunile adecvate în ceea ce priveşte vandabilitatea acestora.

[/tab]
[tab title=”Analiza portofoliului de contracte”]

Analiza portofoliului de contracte se va face din următoarele perspective:

 • posibilitatea producţiei/serviciilor actuale de a susţine un plan de reorganizare, ca şi posibilitatea de creştere a volumului de produse/servicii oferite, în contextul pieţei;
 • atractivitatea portofoliului de clienţi pentru un potenţial investitor;
 • implicaţiile pe care le-ar putea avea încetarea activităţii asupra contractelor în derulare în sensul pretenţiilor celorlaltor părţi în contractele în derulare.

[/tab]
[/tabs]

 

 

[tabs]
[tab title=”Stabilirea situaţiei patrimoniale a societăţii”]

Presupunem că evaluările patrimoniale ale debitorului sunt deja disponibile sau, în caz contrar, vor fi realizate cu cea mai mare celeritate. Pentru aceasta vom folosi evaluarea patrimonială pusă la dispoziţie (dacă este cazul), completând- acolo unde este cazul – informaţiile conţinute în raportul de evaluare cu informaţii culese de la debitor sau informaţii de piaţă.

Vom obţine astfel o imagine completă asupra situaţiei (inclusiv asupra valorii) principalelor elemente de activ şi pasiv ale debitorului, la o dată cât mai apropiată de data la care se va discuta analiza noastră (în funcţie de disponibilitatea datelor financiare la debitor şi a altor informaţii necesare).

Pentru estimarea valorii bunurilor debitorului vom folosi, ori de câte ori este posibil, metode de piaţă.

În lipsa informaţiilor necesare pentru folosirea unor astfel de metode (lipsa tranzacţiilor cu bunuri identice sau similare), vom folosi metoda costului de înlocuire sau metoda valorii de utilizare, încercând a le corecta astfel încât să obţinem o cât mai bună estimare a potenţialei valori de piaţă.

[/tab]
[tab title=”Analiza obligaţiilor societăţii”]

Abordarea noastră privind stabilirea programului de administrare a procedurii va necesita o analiză detaliată a obligaţiilor societăţii, utilizând cele mai recente situaţii financiare ale societăţii şi personal contabil specializat, pentru a stabili:

 • identitatea creditorilor şi în special a furnizorilor curenţi;
 • volumul de muncă pentru stabilirea cuantumului real al pretenţiilor creditorilor;
 • măsura în care este posibilă negocierea reducerii creanţelor;
 • stabilirea totalului obligaţiilor debitoarei şi prioritatea stingerii acestora conform legii.

[/tab]
[tab title=”Analiza detaliată a debitorilor Societăţii“]

În cadrul acestei faze vor fi cuprinse următoarele activităţi:

 • stabilirea gradului de expunere a debitorului faţă de debitorii săi;
 • verificarea şi, dacă este cazul, completarea datelor de identificare ale debitorilor şi a soldului la zi;
 • în situaţia în care există constituite garanţii în favoarea debitoarei, vom verifica starea garanţiilor, concomitent cu determinarea gradului de acoperire cu granţii a creanţelor debitoarei asupra debitorilor acesteia.

Vom verifica starea fizică precum şi situaţia juridică a garanţiilor constituite în favoarea debitoarei, bunuri mobile şi imobile, care vor fi evaluate în cadrul evaluării patrimoniale a debitorului. Considerăm că o astfel de abordare este absolut necesară înainte de aprobarea metodei de valorificare a crenţei, respectiv înainte de scoaterea pe piaţă a creanţei (sau a garanţiilor aferente), pentru a împiedica încercarea de valorificare la un preţ nerealist: analiza din punct de vedere juridic şi contabil a documentelor justificative aferente debitorilor în vederea elaborării strategiei de recuperare a creanţelor.

[/tab]
[/tabs]